När en person har avlidit upplåts kostnadsfritt en kistgrav eller urngrav med gravrätt i 25 år. Det ingår i begravningsavgiften som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige.

Om ny gravsättning sker i samma grav under denna tid förlängs gravrättstiden med 25 år, räknat från den senaste gravsättningen. Gravrätten kan förnyas efter 25 år men då tillkommer en viss kostnad.

Gravsättning i minneslunden är utan gravrätt genom att anhöriga inte vet var den dödes aska är nedgrävd.

Om gravrättsinnehavaren avlider ska dödsboet, inom sex månader från dödsfallet, anmäla till kyrkogårdsförvaltningen vem gravrätten ska överlåtas till. Det är mycket viktigt att vid dödsfall eller flytt meddela kyrkogårdsförvaltningen.

En gravrätt kan, om så önskas, återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen även om inte upplåtelsetiden har gått ut. Det gäller även om upplåtelsetiden har gått ut och gravrättsinnehavaren inte önskar förlänga gravrätten.

Gamla upplåtelseavtal (exempelvis formulerat ”all framtid”) gäller så länge det finns en aktuell innehavare. Det går inte att i förtid boka en grav åt sig eller anhörig.