Det finns flera alternativ för en gravplats: kist- och/eller urngrav, minneslund, spridning av aska på havet, askspridningslund med mera.

Val av gravplats på Danderyds kyrkogårdar sker vid tidpunkt som avtalats med kyrkogårdsförvaltningen.

Kistgrav 
• Kistgravar upplåts med plats för två kistor och nio urnor.
• Anhöriga medverkar vid gravsättningen som sker direkt efter begravningsceremonin.
• En kistgrav upplåts på 25 år.

Urngrav
• Urngravar upplåts med plats för nio urnor.
• De anhöriga medverkar vid nedsänkning av urnan, som brukar ske någon månad efter begravningsceremonin. Anhöriga kan själva sänka urnan eller få hjälp av personal från kyrkogårdsförvaltningen med sänkningen.
• En urngrav upplåts på 25 år.

Minneslund
• Minneslunden är en gemensam anonym gravplats där stoftet efter den avlidne grävs ner någonstans inom minneslundens område.
• Anhöriga närvarar inte när stoftet grävs ner.
• Inom minneslunden markeras inga enskilda gravplatser och det finns inga individuella planteringar. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vården av minneslunden.
• Besökare får medverka till minneslundens utsmyckning med snittblommor, buketter, enstaka krukplantor och ljus på anvisade platser.

Gräsytan i minneslunden är jordningsområde och betraktas som gravplats, den bör därför inte beträdas. 

Askspridningslund 
Sedan hösten 2012 finns en askspridningslund på Djursholms begravningsplats. Här kan askan spridas av anhöriga i närvaro av kyrkogårdens personal.

Alternativt kan askan spridas anonymt av kyrkogårdens personal. Därefter skickas ett minnesblad med datum då askspridningen har ägt rum.

Anhöriga har möjlighet att sätta upp en namnplatta på angiven plats.

Askminneslunden är jordningsområde och betraktas som gravplats, den ska därför inte beträdas. 

Barnkullen 
Barnkullen är, som namnet antyder en gravplats för små barn. Liksom minneslunden är Barnkullen en gravplats med anonym och kollektiv karaktär. Samma regler gäller för Barnkullen som för minneslunden.

Muslimska begravningsområdet
I det muslimska området sker gravsättningen enligt muslimsk sed med undantag för att gravsättningen endast sker med kista. En imam har välsignat gravplatsen. I övrigt gäller samma förutsättningar som för kistgrav.

Spridning av aska på annan plats än begravningsplats
Om du som anhörig vill sprida askan efter den avlidna på annan plats än allmän eller enskild begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen.